För forskarstuderande

Spara favorit 3 dec december 2019
Personal

För forskning som bedrivs av forskarstuderande gäller samma regler som för andra forskare vilket innebär att studien ska genomgå etikprövning, om den faller inom ramen för etikprövningslagens tillämpningsområde.

Handledaren eller annan forskare är den som tillsammans med doktoranden ansvarar för att de etiska föreskrifterna efterlevs. I osäkra fall kan man ansöka om ett rådgivande yttrande hos Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté. Eventuell ny ansökan om etisk rådgivning/prövning ska genomföras i nära samarbete med en handledare eller forskningsledare.